LANGUAGE SELECTION
CURRENT DATE
 
Czech English Germany Spanish 21. Apr 2024
 
 
 
 
MENU
 
Technické inspekce v oblasti:
PRŮMYSLU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBCHODU
STAVEBNICTVÍ
BANKY
KOORDINÁTOR BOZP
ZNALECKÉ POSUDKY
REFERENCE
 
     

 Inspekce v oblasti životního prostředí

 
  Oblasti poradenství:  
 Poradenská a konzultační činnost
 
Ověřování současného stavu životního prostředí
Zajištění IPPC
Návrh změn
Soulad s legislativou EU

Zastupování při jednání se státní správou

 Odpadové hospodářství
 
Vyhodnocení současného způsobu nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou
Zpracování interních směrnic pro nakládání s odpady a kategorizace odpadů
Zpracování způsobu evidence odpadů
Zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady 
Návrh umístění a označení sběrných míst odpadů
Vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
Zpracování Plánu odpadového hospodářství původce
Zpracování Základních popisů odpadů
Odběr reprezentativních vzorků odpadů a jejich analýzy v akreditované laboratoři, následné vyhodnocení analýz
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13, H14
Odborné posudky (pro potřeby SFŽP, KÚ, ....)
Zpracování komplexního know-how nakládání s odpady
Poradenská a konzultační činnost

Aktualizace veškerých legislativních požadavků

 Oblast  chemických látek a směsí
 
Ověřování současného stavu nakládání s chemickými látkami a přípravky
Prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky
Poradenství v REACH
Soulad s legislativou EU

Konzultační činnost

 Oblast ochrany ovzduší
 
Vypracování poplatků za znečištění ovzduší středních a velkých zdrojů znečištění
Vypracování hlášení malých zdrojů znečištění
Zajištění měření emisí autorizovanou měřící skupinou včetně vystavení měřícího protokolu
Zajištění dokumentů pro vedení provozní evidence
Poradenská a konzultační činnost

Aktualizace veškerých legislativních požadavků

 Oblast vodního hospodářství
 
Komplexní řešení problematiky vodního hospodářství
Zpracování žádostí pro provozování vodohospodářských děl, včetně schválení na správních orgánech
Vypracování provozních řádů
Vypracování plánů opatření pro případ havárie
Zajištění pravidelných odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod a jejich analýzy v akreditované laboratoři, následné vyhodnocení analýz
Poradenská a konzultační činnost

Aktualizace veškerých legislativních požadavků

 Obaly
 
Nakládání s obaly dle platné legislativy
Poradenská a konzultační činnost

Aktualizace veškerých legislativních požadavků

     
 
     
Tel.: +420 605 224 703, e-mail: inspekt-servis@inspekt-servis.cz Copyright © 2018 - INSPEKT-SERVIS, s.r.o.